Boligforeningen AAB
Afdeling 16

 

Husorden for AAB Afdeling 16Husorden for AAB Afdeling 16

Boligforeningen AAB

Afdeling 16 ● Frederikssundsvej 128 I st. ● 2700 Brønshøj ● Tlf. 38 89 99 58 ● e-mail. aab16@aab16.dk

www.aab16.dkIndledning:


En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og fælles om mange ting.

Derfor er det naturligt, at vi opstiller visse minimums regler for at skabe et godt socialt klima i bebyggelsen.


Vi beder jer huske, at disse regler er fastsat for at beskytte jer, jeres naboer og bebyggelsen.


Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.


Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde ejendommen og friarealerne i pæn stand og dermed vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn, samt foregå med et godt eksempel.


Husk at I selv, gennem huslejen, skal betale for istandsættelsen – også af det, der ødelægges.


Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til afdelingsbestyrelsen.


Husk! Hvis du, din familie eller dine gæster overtræder husorden, kan det i gentagelsestilfælde medføre, at din lejekontrakt tages op til vurdering.


Generelt om støj


Afdelingen er fra 1920erne; om der er mere lydt her end i andre byggerier fra den tid er svært at svare på. Bestyrelsen skal dog opfordre til, at man viser hensyn og ikke støjer unødigt, og at der udvises mere tolerance over for naboerne – vi skal jo alle være her !


Maskiner m.v.


Symaskiner og lignede, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, som dæmper støjen mest muligt. Boremaskiner og andet støjende maskiner må på hverdage benyttes mellem kl. 8.00 og kl. 20.00, lørdage og søndage mellem kl. 9.00 og kl. 20.00.


Musik m.v.


Benyttelse af radio, fjernsyn, pladespiller, båndoptager og musikinstrumenter samt computerspil skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne.

I de sene aftentimer bør der tages særligt hensyn til naboerne ved at dæmpe ned, så deres nattero ikke forstyrres.


Det er en god regel, at man informerer de omkringboende, når der skal holdes fest. Set et opslag op i opgangen.


Indregistrere køretøjer og knallerter


Det er ikke tilladt at parkere indregistrerede køretøjer eller knallerter i gårdene. Det er heller ikke tilladt at henstille køretøjer, som indeholder benzin i afdelingens cykelkældre.


Antenner


Beboerne må kun opsætte udvendige antenner og loftsantenner efter forudgående skriftlig aftale med afdelingsbestyrelsen. Desuden vil afdelingsbestyrelsen, hvis tilladelse give, anvise hvor antennen kan opsættes.


Affald


Affald der smides i affaldscontainerne skal være pakket ind. Dette gælder også kattegrus. Luk affaldscontainerne efter brug. Husk, at alt affald skal i affaldscontaineren, og ikke blot smides ved siden af.


Affald må ikke henstilles uden for køkkendøren, hoveddøren, på loft eller kældergange.


Udslidte Køleskabe, komfurer, el artikler og andet miljø affald, henstilles i de dedikerede storskraldsrum, Frederikssundsvej 128 A og Frederikssundsvej 128 L (Cykelkældre) i gårdene.


Skån miljøet og brug de dedikerede container til affaldssortering af pap, papir, plastik, batterier og metal.


Bad og toilet


Rimelig hensyntagen må tages til medbeboere ved badning.

For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir, o.lign. må aldrig kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal meldes til afdelingsbestyrelsen hurtigst muligt.


Cykler og barnevogne


Der skal opfordres til, at cykler og barnevogne hensættes i cykelkældrene. Der er de jo også bedst beskyttet mod vejret og tyvagtige sjæle. Cykelkældre skal være aflåste og må ikke tjene som magasin for kassable genstande, ligesom de ikke må benyttes til børns legetøj med mere.


Forurening


Ved forurening med fx maling eller lignende på legepladser, trapper og gange osv. skal rengøring omgående foretages af vedkommende beboer. Undlades dette, vil rengøring blive udført for vedkommendes regning.


Husdyrhold


Regler for kattehold

Der må højst være 1 kat pr. lejlighed.

Det er ikke tilladt at holde hund i afdelingen.


Komfur, vaske- og opvaskemaskiner


Vedligeholdelse af de tekniske installationer, herunder komfur, betales af afdelingen. Skader, der skyldes forkert betjening eller misbrug betales af beboeren. Alle uregelmæssigheder ved de tekniske installationer skal meldes til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren hurtigst muligt.


Ønskes opsat vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine skal der indhentes tilladelse. Ansøgningsskema kan afhentes på afdelingskontoret. Beboeren skal have gældende ansvarsforsikring før tilladelse kan gives. Installationen skal foretages af autoriseret El og VVS installatører og der skal monteres drypbakke under vaske og opvaskemaskiner.


Leg og boldspil


Børn må ikke lege eller opholde sig på trapper og loftgange, i kældre, gadedøre og andre steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for beboerne.


Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens haveanlæg.


Børns leg med legetøj som f.eks. bue og pil, luftbøsser, salonrifler o. lign er farlig og må ikke finde sted på boligforeningens område. Alle inkl. ejendomsfunktionærer, beboere og afdelingsbestyrelse skal, for at undgå meningsløse uheld, påse at dette overholdes.


Børn og leg


Efterfølgende er retningslinjerne for hvad børn må – og ikke må i gårdene:

●    Børn til og med seks år må køre på cykel i gården.

●    Små børn må gerne spille bold i gården.

Men bolden må ikke komme højere end til den gule del af muren. Dette sikre, at man ikke rammer vinduerne. Hvis der skal spilles fodbold, skal bestyrelsen opfordre til, at man benytter den udmærkede græsplæne i parken.

●    Der skal være ro i gården efter kl. 22.00 (man må selvfølgelig gerne være der). Generelt skal støjen holdes på et rimeligt niveau.


Det er forældrenes ansvar, at deres børn overholder dette. Børn eller deres forældre skal rydde op efter deres børns leg.


Lofts- og kælderrum m.v.


Rummene skal – selv om de ikke benyttes – være aflåste, og eventuelle vinduer skal være hele, og holdes lukkede. I kældre eller loftsrum, som indeholder fjernvarmeinstallationer, skal det desuden sikres, at der er let adgang til disse.

Rygning og brug af åben ild, på loft- og kælderrum et ikke tilladt.

Dette forbud gælder også vores vaskerier.


Køkkendøre


Køkkendøre anbefales låst om natten. I dagstimerne er det hensigtsmæssigt at de står åbne, således at der er nem adgang for afdelingens børn.


Skiltning


Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra afdelingen. Navneskilte må, for at skåne døre ved fraflytninger, kun opsættes i den udførelse, der er godkendt af afdelingsbestyrelsen.


Trappevask


Beboerne må selv sørge for rengøring af måtter. Henstilling af flasker, fodtøj eller lignende på trapperne er ikke tilladt. Heller ikke cykler osv. må stilles på trapperne.

Rygning på trapperne er ikke tilladt.


Udluftning


Beboerne må – for at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling - foretage en effektiv udluftning. Helst flere gange dagligt, blot 5-10 minutter ad gangen. Det er ikke tilladt at lufte sengelinned fra vinduerne, dette gælder også for tæpper og lign.


Vandhaner og cisterner


Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort – og fordyrende – merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Er reparation nødvendig skal dette meldes til afdelingsbestyrelsen hurtigst muligt.


Varme


Alle radiatorer er forsynet med en varmemåler.

Det er beboerens ansvar, at anmelde beskadiget varmemåler, enten til varmemester eller direkte til målerfirmaet.


Ødelæggelser, hærværk o.lign.


Ved ødelæggelser og hærværk af ejendom og anlæg, vil der fra afdelingens side blive rejst erstatningskrav over for de pågældende.


Det er i alle beboeres interesse at efterleve husordenen. Den er udarbejdet af os selv og

har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed, hvis vi alle erkender nødvendigheden af hensyntagen til fælles interesser.


Vejledning og henstillinger givet af afdelingens funktionærer under henvisning til boligoverenskomst, vedtægter eller husorden skal efterkommes af beboerne. Funktionærerne har pligt – og afdelingsbestyrelsen ret – til at påtale overtrædelse af gældende bestemmelser.


Andelshaverne i en afdeling kan ved stemmeflertal vedtage ændringer til denne husorden, som gælder for alle afdelingens beboere, og ændringerne skal meddeles organisationsbestyrelsen.Vedtaget på afdeling 16s afdelingsmøde 12. maj 2016