Boligforeningen AAB
Afdeling 16

Konflikt håndtering


Alle, der bor i AAB, skal overholde den husorden, der gælder for afdelingen. Det gælder både, hvis du er lejer, hvis du har fremlejet en lejlighed, eller blot er på besøg hos én, som bor i afdelingen. (Se husorden)


Det er bestyrelsen i afdelingen, der har ret og pligt til at tage affære, hvis husordenen ikke bliver overholdt. Oplever du som beboer, at husordenen bliver overtrådt, så henvend dig skriftligt til afdelingsbestyrelsen ved hjælp af denne blanket: Husorden, overtrædelse


Procedure ved behandling af husorden sager


Link til (Beboerklagenævnet)


Her kan du læse om proceduren for behandling af alle typer husordensager i AAB. Afdelingerne har hver især en husorden, der i detaljer beskriver, hvad der i de enkelte afdelinger betragtes som god skik og adfærd, så det skulle være muligt for alle beboerne at kunne bo og leve på tilfredsstillende måde.


Erfaringen viser desværre, at nogle beboere overtræder afdelingens husorden. Nogle endda meget mere end andre. Mener man sig generet af overtrædelser af afdelingens husorden, skal følgende fremgangsmåde anvendes:


Punkt 1.

Skriftlig klage fremsendes afdelingskontoret.

Af klagen skal det tydeligt fremgå, hvad man mener, overtrædelsen består i, i forhold til den gældende husorden. Dernæst hvornår ovetrædelsen er sket, hvem overtræderen er, og hvor vedkommende bor.

Klagen skal være underskrevet med navn og adresse.


Navn og adresse vil ikke på dette tidspunkt blive oplyst for overtræderen. Overtræderen vil herefter modtage et brev med enten en skriftlig advarsel eller en indkaldelse til en samtale på afdelingskontoret med repræsentanter for afdelingsbestyrelsen. Ved denne samtale plejer mange husordenssager at blive løst, i hvert fald for et stykke tid.


Fortsætter overtræderen med at tilsidesætte afdelingens husorden, kan Beboerklagenævnet på dette tidspunkt inddrages, og klager skal give sig til kende. Der kan også fortsættes efter følgende procedure, der er nødvendig for i det hele taget at kunne påbegynde en husordenssag ved boligretten:


Punkt 2.

Der skal nu indsendes flere skriftlige klager til afdelingskontoret, hvor fremgangsmåden under punkt 1 skal skal følges.


Dog skal der nu være flere , der med deres underskrift, navn og adresse tilkendegiver, at de ligeledes føler sig generet. Jo flere underskrifter jo bedre.


Afdelingsbestyrelsen skal nu følge sagen tæt, indkalder igen overtræderen til en alvorlig samtale, hvor konsekvenserne for fortsatte overtrædelser, fx udsættelse fra lejemålet, bliver udpenslet for overtræderen.

Fortsætter overtrædelserne derefter, indtræder administrationens udlejningsafdeling i Boligforeningen AAB, Havneholmen 21, enten med gode råd eller overtagelse af sagen.


Sagens akter fremsendes til Boligforeningen AAB, Havneholmen 21.


Det er herefter vigtigt, at der fortsættes med skriftlige klager, gerne så mange som muligt i henhold til punkt 1 og punkt 2, hvis overtrædelserne fortsætter.


Klagerne indsendes til administrationens udlejningsafdeling i Boligforeningen AAB, Havneholmen 21.


Efter et kontinuerligt forløb af ovetædelser og skriftlige klager i ca. 3 - 4 måneder, vil der blive indledt en boligretssag. Når retten bliver sat, skal klagerne vidne i retten. Det er altså først på dette tidspunkt, at klagernes identitet vil blive afsløret.


Hvis ovennævnte procedure følges, vil resultatet næsten altid blive, at overtræderen bliver udsat af sit lejemål på grund af overtrædelse af afdelingens husorden.


Opdateret af AABs administration i juni 2006.