Boligforeningen AAB
Afdeling 16
 • Velkommen


 • Side 1

  Om os

 • Side 2

  Vedtægter

 • Side 3

  Husorden

 • Side 4

  B-Ordning

 • Side 5

  Vedl. reglement

 • Side 6

  Selskabslokale

 • Side 7

  Afd.kontor

 • Side 7a

  Betstyrelsen

 • Side 8

  Porttelefon

 • Side 9

  Nøglesystem

 • Side 10

  Vaskeri

 • Side 11

  Skimmel

 • Side 12

  Affald

Velkomstmappe til beboere i AAB Afdeling 16

AAB Afdeling 16

Velkommen til AAB Afdeling 16


Afdeling 16 blev bygget i 1922. Afdeling 16 ligger i den gamle og attraktive del af Brønshøj, som har mange mageløse og charmerende områder.


Afdelingen er ledet af en valgt afdelingsbestyrelse.

Normalt afholdes ordinært afdelingsmødet i maj måned.


Bestyrelsen samles normalt 1. gang pr. mdr. hvor forskellige sager bliver behandlet og afdelingens økonomi bliver gennemgået.


I AAB findes 3 styre former for afdelingsbestyrelsen:

Administrativ Classic

Administrativ Light

Parlamentarisk


AAB Afdeling 16´s bestyrelse har valgt Administrativ Classic, der efter vores opfattelse giver mest selvstyre.Den første torsdag i måneden mellem 18:30 - 19:00 er der mulighed for at træffe et bestyrelsesmedlem på afdelingskontoret Frederikssundsvej 128 I st.

Afdelingskontoret ligger i et nedlaget forretningslokale mellem Kaiser Sport og Brønshøj BorgerkroVedtægter for


Boligforeningen AAB
           


Vedtægter for Boligforeningen AAB


Kapitel 1

Navn, hjemsted og formål


§1.

Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB.

Boligforeningen AAB er grundlagt den 12. marts 1912 og er senest drevet under navnet Arbejdernes Andels Boligforening.


Stk. 2.

Boligforeningen AAB har hjemsted i Københavns Kommune.


Stk. 3.

Beboerdemokratiet er hjørnestenen i Boligforeningen AAB. Afdelingsbestyrelsen skal have størst mulig indflydelse på beslutningsprocessen i afdelingen. Foreningen arbejder ud fra et decentralt forvaltningskoncept.


§2.

Boligforeningen AAB er organiseret uden medlemsindskud.


§3.

Boligforeningen AAB's kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.


Stk. 2.

Boligforeningen AAB kan udover den virksomhed, der er nævnt i stk. 1, udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, som organisationen har oparbejdet.


Stk. 3.

Boligforeningen AAB har ikke til formål at skabe økonomisk overskud (non-profit).


Kapitel 2

Medlemskab


§4.

Som medlemmer af Boligforeningen AAB anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på foreningens venteliste.


Stk. 2. Boligforeningen AAB's vedtægter er tilgængelige på www.aab .d k. Alle lejere skal senest ved indgåelse af lejekontrakt orienteres om dette.


Kapitel 3

Boligorganisationens ledelse


Repræsentantskabet


§5.

Repræsentantskabet er Boligforeningen AAB's øverste myndighed.


Stk. 2.

Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelse og et antal repræsentanter valgt i hver afdeling, jf. §§ 11 og 14.


Hver afdeling vælger en repræsentant for de første 100 boliger og derefter en repræsentant for hver påbegyndt 200 boliger, dog maksimalt syv repræsentanter.


De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling.


Formand og næstformand i organisationsbestyrelsen er tillige formand og næstformand for repræsentantskabet.

Stk. 3.


Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold:


1. Valg af revisor

2. Hvorvidt Boligforeningen AAB skal have egen administration

3. Boligforeningen AAB's administrations- og byggepolitik

4. Erhvervelse eller salg af Boligforeningen AAB's ejendomme

5. Væsentlig forandring af Boligforeningen AAB's ejendomme

6. Boligforeningen AAB's grundkøb

7. Boligforeningen AAB's iværksættelse af nyt byggeri

8. Nedlæggelse af en afdeling

9. Ændring af vedtægterne

10. Opløsning af Boligforeningen AAB

11. Frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler en afdeling, der er oprettet før den 1. juli 2000

12. Pantsætning af Boligforeningen AAB's ejendomme.


Stk. 4.

Repræsentantskabet godkender Boligforeningen AAB's vedtægter, årsregnskab og beretning.


Stk. 5.

Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende boligafdelinger og servicearealafdelinger:


1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme, eller dele heraf

2. Overgang af en afdeling fra Boligforeningen AAB til en anden boligorganisation

3. Opdeling eller sammenlægning af afdelinger

4. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme

5. Grundkøb

6. Iværksættelse af nyt byggeri

7. Pantsætning af afdelingernes ejendomme

8. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. §19, stk. 2.


Stk. 6.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i stk. 5, til organisationsbestyrelsen.


Stk. 7.

Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af organisationsbestyrelsen, skal udøves af repræsentantskabet.


§6.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden seks måneder efter regnskabsårets afslutning.


Dagsordenen for mødet skal omfatte følgende punkter:


1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år

3. Endelig godkendelse af Boligforeningen AAB's og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Valg af formand, næstformand samt organisationsbestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor

7. Eventuelt.


§7.

Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst fire ugers varsel til samtlige repræsentantskabsmedlemmer.

Indkaldelsen skal angive tid, sted samt dagsorden for repræsentantskabsmødet.


Stk. 2.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når organisationsbestyrelsen finder anledning til det, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 25% af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet.


I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest tre uger efter, at anmodningen er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid, sted samt dagsorden for repræsentantskabsmødet.


Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, jf. dog §11, stk. 4, sidste punktum.


Stk. 3.

Repræsentantskabet holder selvstændigt budgetmøde i fjerde kvartal. Ved dette møde kan der også behandles forslag.


Stk. 4.

Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for Boligforeningen AAB's lejere samtidig med, at repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes eller kort tid derefter.


§8.

Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet.


Forslag og emner, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til organisationsbestyrelsen senest to uger før mødet.


Endelig dagsorden og indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne senest en uge før mødet.


§9.

Hvert medlem af repræsentantskabet har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Stk. 2.

Adgang til og taleret på repræsentantskabsmødet har medlemmer af organisationsbestyrelsen og de, der er valgt til repræsentantskabet, jf. §5, stk. 2.


Stk. 3.

Derudover har Boligforeningen AAB's boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer også taleret på repræsentantskabsmødet under dagsordenspunktet "Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer", hvis de stiller op til valget til organisationsbestyrelsen.


Stk. 4.

Boligforeningen AAB's direktør eller den, han bemyndiger hertil, deltager uden stemmeret, men med taleret i repræsentantskabets møder. Medarbejdere i Boligforeningen AAB's administration samt repræsentanter for ejendomsfunktionærer, der er ansat i afdelingerne, kan deltage i repræsentantskabets møder uden stemme- og taleret.


§10.

Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal.

Når 1/3 af repræsentantskabsmedlemmerne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af Boligforeningen AAB kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden to uger. På dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2.


I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigent og formand.


En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for Boligforeningen AAB's lejere senest seks uger efter mødets afholdelse.


Organisationsbestyrelsen


§11.

Organisationsbestyrelsen består af ni medlemmer inklusive formand og næstformand. Repræsentantskabet vælger alle medlemmer til organisationsbestyrelsen blandt Boligforeningen AAB's boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.


Stk. 2.

Organisationsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.


Stk. 3.

Medlem af organisationsbestyrelsen kan ikke være:


1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune

2. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt

3. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.


Stk. 4.

Valg til organisationsbestyrelsen gælder for to år. Genvalg kan finde sted. I lige år afgår formanden og tre medlemmer. I ulige år afgår næstformanden og fire medlemmer.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af repræsentantskabet.


Stk. 5.

Afgår et medlem af organisationsbestyrelsen, indkalder organisationsbestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode.


Stk. 6.

Har formand eller næstformand længerevarende eller varigt forfald, skal der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på valg af ny formand eller næstformand.


Stk. 7.

Ved en forretningsorden træffer organisationsbestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.


§12.

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.


Organisationsbestyrelsen har ansvar for driften af boligorganisationen og dens afdelinger og skal sikre, at den organiseres og tilrettelægges effektivt.


Organisationsbestyrelsen har ansvar for vedligeholdelsen af afdelingernes bygninger m.v. og for, at der i afdelingernes budgetter henlægges de nødvendige midler hertil.


Organisationsbestyrelsen skal opstille og implementere mål for forbedring af effektivitet, såfremt effektivitetstal og analyser peger på forbedringsområder. Mål og initiativer skal fremgå af styringsrapporten.


Stk. 2.

Hvert år godkender organisationsbestyrelsen årsregnskaber for Boligforeningen AAB og for dens

enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet, jf. §14, stk. 4.


Herudover foretager organisationsbestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder, jf. §14, stk. 2.


Organisationsbestyrelsen indstiller næste års budget til repræsentantskabets godkendelse inden regnskabsårets udløb.


Stk. 3.

Som leder af den daglige drift ansætter organisationsbestyrelsen en direktør.

Det bestemmes ved forretningsorden, hvorvidt nødvendig medhjælp for forretningsføreren eller direktøren kan antages af denne eller skal ansættes af organisationsbestyrelsen.


Stk. 4.

Boligforeningen AAB og dens afdelinger forpligtes ved underskrift, enten af den samlede organisationsbestyrelse eller af formand eller næstformand i forening med direktøren eller dennes stedfortræder.


Organisationsbestyrelsen kan meddele administrationen fuldmagt til at forpligte Boligforeningen AAB og de enkelte afdelinger.


§13.

Organisationsbestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når to medlemmer af organisationsbestyrelsen anmoder herom.


Udover bestyrelsesmedlemmerne har Boligforeningen AAB's direktør og dennes stedfortræder adgang til organisationsbestyrelsens møder, dog uden stemmeret.


Dagsordenen for organisationsbestyrelsesmødet gøres tilgængelig for Boligforeningen AAB's lejere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter.


Stk. 2.

Organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og yderligere mindst fire organisationsbestyrelsesmedlemmer er til stede.


Stk. 3.

Beslutning træffes af de tilstedeværende organisationsbestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslaget.


Stk. 4.

I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af den samlede organisationsbestyrelse og direktør.

Referatet skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest fire uger efter mødets afholdelse.


Kapitel 4

Afdelingernes ledelse


§14.

Hvert år afholdes inden tre måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling.


I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden seks måneder efter, at indflytning har fundet sted.


Det påhviler organisationsbestyrelsen at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse.


Indkaldelse skal ske med mindst fire ugers varsel til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid, sted samt dagsorden for afdelingsmødet.


Stk. 2.

Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 4 og 6, omfatte følgende punkter:


1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

3. Behandling af eventuelt indkomne forslag

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år

5. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer

7. Eventuelt


Stk. 3.

Fremsætter mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere efter reglerne i §17, stk. 4.


Stk. 4.

Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse.


Er dette besluttet, skal der inden fem måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet).


Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer skal finde sted (valgmødet).


Afholdes der to ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet.


Stk. 5.

Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.


Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.


Stk. 6.

Det afdelingsmøde, hvor der vælges afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beslutter, om

afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet.


I afdelinger, hvor afdelingsbestyrelsen påtager sig administrative opgaver, jf. §20, beslutter afdelingsmødet om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger kasserer.


Har et afdelingsmøde besluttet, at repræsentantskabsmedlemmerne vælges af afdelingsbestyrelsen, har denne beslutning gyldighed, indtil et senere afdelingsmøde efter forslag herom, jf. §17, stk. 3, træffer anden beslutning.


Stk. 7.

Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når:

•  afdelingsbestyrelsen finder anledning til det

•  mindst 25 pct. af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet

•  afdelingsmødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom, eller

•  organisationsbestyrelsen anmoder afdelingsbestyrelsen herom.


Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst to ugers skriftligt varsel.


Indkaldelsen skal angive tid, sted samt dagsorden for afdelingsmødet.


Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden to uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af organisationsbestyrelsen.


Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde, jf. dog §19, stk. 3, sidste punktum.


§15.

Afdelingsmødet kan beslutte, at digitale værktøjer inddrages i afholdelsen af kommende afdelingsmøder.


Det kan herunder besluttes, at afstemninger under anvendelse af et betryggende afstemningssystem kan foretages digitalt inden for en frist på højst syv dage efter afholdelse af et afdelingsmøde.


Stk. 2.

Det digitale værktøj, der anvendes, skal være tilgængeligt for alle afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.


Herudover skal det digitale værktøj være tilgængeligt for enhver, der ifølge §17, stk. 2, har adgang til afdelingsmødet. Disse må dog ikke have adgang til at deltage i eventuelle afstemninger. Andre end de i 1. og 2. pkt. nævnte må kun have læseadgang til det digitale værktøj.


Der må ikke ved anvendelsen af digitale værktøjer stilles krav om profil på sociale medier.


Stk. 3.

Det er en betingelse for anvendelse af digitale værktøjer i afholdelsen af afdelingsmødet, at:

1. Forslag til behandling på afdelingsmødet også kan fremsættes ved brev eller e-mail

2. Opstilling af kandidater også kan ske på afdelingsmødet.


Stk. 4.

Hvis der er truffet beslutning om, at afstemning kan ske digitalt efter afholdelsen af afdelingsmødet, er det yderligere en betingelse, at:

1. Afstemningstemaerne formuleres endeligt før afslutning af afdelingsmødet

2. Afstemning kan også ske ved brev inden for samme afstemningsperiode, som er fastsat for den digitale afstemning.

Stemmesedler skal efter anmodning udleveres fra dagen efter afdelingsmødet og indtil fristen for afstemning udløber.

3. Eventuelle afstemninger på afdelingsmødet foretages skriftligt.

4. Alle stemmer optælles samtidig umiddelbart efter afstemningsperiodens udløb

5. Det sikres, at ingen husstand kan afgive flere stemmer, end den har ret til efter vedtægterne.


Stk. 5.

Der kan ikke begæres urafstemning om emner, hvor afstemning gennemføres efter stk. 1.


§16.

Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest en uge før det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde.


Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf. §14, stk. 4, udsendes desuden det sidst godkendte årsregnskab.


Stk. 2.

Har afdelingsmødet besluttet, jf. §14, stk. 4, at afdelingens regnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for afdelingen til samtlige husstande i afdelingen senest en uge før det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal godkendes.


Stk. 3.

Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest en uge før afdelingsmødet.


§17.

Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.


Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Stk. 2.

Adgang har tillige Boligforeningen AAB's ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre kan deltage i mødet. Boligforeningen AAB's ledelse kan ligeledes beslutte, at andre kan deltage i mødet.


De personer, der er nævnt i 1.- 3. pkt., har ikke stemmeret.


Stk. 3.

Enhver, der ifølge stk. 1 og 2 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at tage ordet.


Enhver, der ifølge stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., har adgang til afdelingsmødet, har ret til få et angivet emne behandlet på mødet.


Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest to uger før mødet.


Endelig dagsorden, forslag eller emner til behandling på afdelingsmødet sendes ud til afdelingens boliglejere senest en uge før mødet.


Stk. 4.

Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, jf. dog §15.


Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvor hver husstand ligeledes har to stemmer uanset størrelse.


Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.


Stk. 5.

I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigent og formand for afdelingsbestyrelsen.


En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest fire uger efter mødets afholdelse.


§18.

Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab.


Stk. 2.

Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.


Stk. 3.

Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes.


Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, hvis afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse.


Stk. 4.

Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.


Stk. 5.

Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.


Stk. 6.

Afdelingsmødet fastsætter en husorden og vælger vedligeholdelsesordning for afdelingen.


Stk. 7.

Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence på en række områder t


§19.

Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager organisationsbestyrelsen de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.


Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse.


Stk. 2.

Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger bestemme, at to eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som en afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.


Stk. 3.

Valg til afdelingsbestyrelsen gælder for to år. Genvalg kan finde sted. Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsens formand.


I afdelinger, hvor afdelingsbestyrelsen påtager sig administrative opgaver, jf. §20, tilrettelægges valgene således, at formand og kasserer ikke afgår samme år.


Af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i.


Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet.


Stk. 4.

Afgår et afdelingsbestyrelsesmedlem, indtræder en af de valgte suppleanter for den resterende del af valgperioden. Findes der ingen suppleanter, indkalder afdelingsbestyrelsen til ekstraordinært afdelingsmøde med valg af bestyrelsesmedlem og suppleant for den resterende del af valgperioden. Der vælges ikke suppleanter for afdelingsformand og kasserer.

Suppleanten indkaldes, når et medlem har varigt eller længerevarende forfald.


Stk. 5.

Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.


Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter.


Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest fire uger efter mødets afholdelse.


Stk. 6.

Boligforeningen AAB's ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.


Stk. 7.

Når afdelingsbestyrelsen ikke har påtaget sig administrative opgaver, jf. §20, skal Boligforeningen AAB's ledelse orientere afdelingsbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.


Stk. 8.

Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til Boligforeningen AAB's administration.


Stk. 9.

Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde.

Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet, medmindre afdelingsbestyrelsen varetager administrative opgaver, jf. §20.

Administration i afdelinger, der påtager sig administrative opgaver


§20.

Organisationsbestyrelsen kan beslutte, at visse administrative opgaver optaget i en forretningsorden kan uddelegeres til afdelingsbestyrelser.

Opgaverne varetages under ansvar overfor Boligforeningen AAB's direktør.


Stk. 2.

Et medlem af afdelingsbestyrelsen kan ikke pålægges at udføre administrative opgaver efter stk. 1.

Stk. 3.

Organisationsbestyrelsen kan efter indstilling fra direktøren fratage en afdelingsbestyrelse de administrative opgaver, hvis afdelingsbestyrelsen forsømmer eller ikke udfører opgaverne på betryggende vis.


Kapitel 5

Valg af revisor


§21.

Boligforeningen AAB og dens afdelingers regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på repræsentantskabsmødet.


Stk. 2

Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges.


Kapitel 6

Årsregnskab


§22.

Regnskabsåret for Boligforeningen AAB og dens afdelinger er kalenderåret.

Stk. 2.

Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for Boligforeningen AAB og de enkelte afdelinger.


§23.

Boligforeningen AAB's direktør eller den han bemyndiger hertil, forelægger udkast til årsregnskab for organisationsbestyrelsen.


Stk. 2.

Det godkendte regnskab underskrives af direktøren og organisationsbestyrelsen og påtegnes af revisor.


§24.

Det godkendte årsregnskab skal sammen med organisationsbestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til kommunalbestyrelsen til gennemgang.

Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden.


Kapitel 7

Likvidation


§25.

Likvidation af Boligforeningen AAB eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer.


Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.


Vedtaget af Boligforeningen AAB's repræsentantskab den 23. september 2020.


Charles Thomassen

Formand for Boligforeningen AAB

 

Husorden for AAB Afdeling 16Husorden for AAB Afdeling 16

Boligforeningen AAB

Afdeling 16 ● Frederikssundsvej 128 I st. ● 2700 Brønshøj ● Tlf. 38 89 99 58 ● e-mail. aab16@aab16.dk

www.aab16.dkIndledning:


En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og fælles om mange ting.

Derfor er det naturligt, at vi opstiller visse minimums regler for at skabe et godt socialt klima i bebyggelsen.


Vi beder jer huske, at disse regler er fastsat for at beskytte jer, jeres naboer og bebyggelsen.


Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.


Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde ejendommen og friarealerne i pæn stand og dermed vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn, samt foregå med et godt eksempel.


Husk at I selv, gennem huslejen, skal betale for istandsættelsen – også af det, der ødelægges.


Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til afdelingsbestyrelsen.


Husk! Hvis du, din familie eller dine gæster overtræder husorden, kan det i gentagelsestilfælde medføre, at din lejekontrakt tages op til vurdering.


Generelt om støj


Afdelingen er fra 1920erne; om der er mere lydt her end i andre byggerier fra den tid er svært at svare på. Bestyrelsen skal dog opfordre til, at man viser hensyn og ikke støjer unødigt, og at der udvises mere tolerance over for naboerne – vi skal jo alle være her !


Maskiner m.v.


Symaskiner og lignede, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, som dæmper støjen mest muligt. Boremaskiner og andet støjende maskiner må på hverdage benyttes mellem kl. 8.00 og kl. 20.00, lørdage og søndage mellem kl. 9.00 og kl. 20.00.


Musik m.v.


Benyttelse af radio, fjernsyn, pladespiller, båndoptager og musikinstrumenter samt computerspil skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne.

I de sene aftentimer bør der tages særligt hensyn til naboerne ved at dæmpe ned, så deres nattero ikke forstyrres.


Det er en god regel, at man informerer de omkringboende, når der skal holdes fest. Set et opslag op i opgangen.


Indregistrere køretøjer og knallerter


Det er ikke tilladt at parkere indregistrerede køretøjer eller knallerter i gårdene. Det er heller ikke tilladt at henstille køretøjer, som indeholder benzin i afdelingens cykelkældre.


Antenner


Beboerne må kun opsætte udvendige antenner og loftsantenner efter forudgående skriftlig aftale med afdelingsbestyrelsen. Desuden vil afdelingsbestyrelsen, hvis tilladelse give, anvise hvor antennen kan opsættes.


Affald


Affald der smides i affaldscontainerne skal være pakket ind. Dette gælder også kattegrus. Luk affaldscontainerne efter brug. Husk, at alt affald skal i affaldscontaineren, og ikke blot smides ved siden af.


Affald må ikke henstilles uden for køkkendøren, hoveddøren, på loft eller kældergange.


Udslidte Køleskabe, komfurer, el artikler og andet miljø affald, henstilles i de dedikerede storskraldsrum, Frederikssundsvej 128 A og Frederikssundsvej 128 L (Cykelkældre) i gårdene.


Skån miljøet og brug de dedikerede container til affaldssortering af pap, papir, plastik, batterier og metal.


Bad og toilet


Rimelig hensyntagen må tages til medbeboere ved badning.

For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir, o.lign. må aldrig kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal meldes til afdelingsbestyrelsen hurtigst muligt.


Cykler og barnevogne


Der skal opfordres til, at cykler og barnevogne hensættes i cykelkældrene. Der er de jo også bedst beskyttet mod vejret og tyvagtige sjæle. Cykelkældre skal være aflåste og må ikke tjene som magasin for kassable genstande, ligesom de ikke må benyttes til børns legetøj med mere.


Forurening


Ved forurening med fx maling eller lignende på legepladser, trapper og gange osv. skal rengøring omgående foretages af vedkommende beboer. Undlades dette, vil rengøring blive udført for vedkommendes regning.


Husdyrhold


Regler for kattehold

Der må højst være 1 kat pr. lejlighed.

Det er ikke tilladt at holde hund i afdelingen.


Komfur, vaske- og opvaskemaskiner


Vedligeholdelse af de tekniske installationer, herunder komfur, betales af afdelingen. Skader, der skyldes forkert betjening eller misbrug betales af beboeren. Alle uregelmæssigheder ved de tekniske installationer skal meldes til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren hurtigst muligt.


Ønskes opsat vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine skal der indhentes tilladelse. Ansøgningsskema kan afhentes på afdelingskontoret. Beboeren skal have gældende ansvarsforsikring før tilladelse kan gives. Installationen skal foretages af autoriseret El og VVS installatører og der skal monteres drypbakke under vaske og opvaskemaskiner.


Leg og boldspil


Børn må ikke lege eller opholde sig på trapper og loftgange, i kældre, gadedøre og andre steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for beboerne.


Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens haveanlæg.


Børns leg med legetøj som f.eks. bue og pil, luftbøsser, salonrifler o. lign er farlig og må ikke finde sted på boligforeningens område. Alle inkl. ejendomsfunktionærer, beboere og afdelingsbestyrelse skal, for at undgå meningsløse uheld, påse at dette overholdes.


Børn og leg


Efterfølgende er retningslinjerne for hvad børn må – og ikke må i gårdene:

●    Børn til og med seks år må køre på cykel i gården.

●    Små børn må gerne spille bold i gården.

Men bolden må ikke komme højere end til den gule del af muren. Dette sikre, at man ikke rammer vinduerne. Hvis der skal spilles fodbold, skal bestyrelsen opfordre til, at man benytter den udmærkede græsplæne i parken.

●    Der skal være ro i gården efter kl. 22.00 (man må selvfølgelig gerne være der). Generelt skal støjen holdes på et rimeligt niveau.


Det er forældrenes ansvar, at deres børn overholder dette. Børn eller deres forældre skal rydde op efter deres børns leg.


Lofts- og kælderrum m.v.


Rummene skal – selv om de ikke benyttes – være aflåste, og eventuelle vinduer skal være hele, og holdes lukkede. I kældre eller loftsrum, som indeholder fjernvarmeinstallationer, skal det desuden sikres, at der er let adgang til disse.

Rygning og brug af åben ild, på loft- og kælderrum et ikke tilladt.

Dette forbud gælder også vores vaskerier.


Køkkendøre


Køkkendøre anbefales låst om natten. I dagstimerne er det hensigtsmæssigt at de står åbne, således at der er nem adgang for afdelingens børn.


Skiltning


Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra afdelingen. Navneskilte må, for at skåne døre ved fraflytninger, kun opsættes i den udførelse, der er godkendt af afdelingsbestyrelsen.


Trappevask


Beboerne må selv sørge for rengøring af måtter. Henstilling af flasker, fodtøj eller lignende på trapperne er ikke tilladt. Heller ikke cykler osv. må stilles på trapperne.

Rygning på trapperne er ikke tilladt.


Udluftning


Beboerne må – for at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling - foretage en effektiv udluftning. Helst flere gange dagligt, blot 5-10 minutter ad gangen. Det er ikke tilladt at lufte sengelinned fra vinduerne, dette gælder også for tæpper og lign.


Vandhaner og cisterner


Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort – og fordyrende – merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Er reparation nødvendig skal dette meldes til afdelingsbestyrelsen hurtigst muligt.


Varme


Alle radiatorer er forsynet med en varmemåler.

Det er beboerens ansvar, at anmelde beskadiget varmemåler, enten til varmemester eller direkte til målerfirmaet.


Ødelæggelser, hærværk o.lign.


Ved ødelæggelser og hærværk af ejendom og anlæg, vil der fra afdelingens side blive rejst erstatningskrav over for de pågældende.


Det er i alle beboeres interesse at efterleve husordenen. Den er udarbejdet af os selv og

har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed, hvis vi alle erkender nødvendigheden af hensyntagen til fælles interesser.


Vejledning og henstillinger givet af afdelingens funktionærer under henvisning til boligoverenskomst, vedtægter eller husorden skal efterkommes af beboerne. Funktionærerne har pligt – og afdelingsbestyrelsen ret – til at påtale overtrædelse af gældende bestemmelser.


Andelshaverne i en afdeling kan ved stemmeflertal vedtage ændringer til denne husorden, som gælder for alle afdelingens beboere, og ændringerne skal meddeles organisationsbestyrelsen.Vedtaget på afdeling 16s afdelingsmøde 12. maj 2016

B-ordningen - kort fortalt.


●  I vores afdeling, har beboerne valgt at vedligeholde efter...


B-ordningen.


●  Ordningen går ud på, at beboerne i forbindelse med de månedlige lejebetalinger, indbetaler et beløb til en konto for indvendig vedligeholdelse. Når beboeren så ønsker at istandsætte boligen, kan man enten selv stå for arbejdet eller hyre en professionel håndværker og udgifterne fratrækkes herefter den indvendige vedligeholdelseskonto.


Når bolig er opsagt er det ikke længere muligt at hæve fra vedligeholdelses konto.


●  Misligeholdelse betales altid af lejeren For begge ordninger (A og B) gælder, at udgifter i forbindelse med misligholdelse af lejemålet, betales af beboeren ved fraflytning.


Se afdelingens vedligeholdes reglement her: http://aab16.dk/om_afdeling_16/vedlreglement.html


Misligholdelse:


Der er ifølge loven tale om misligholdelse, når det lejede er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

 

 Vedligeholdelsesreglement afdeling 16Vedligeholdelsesstandard

- bilag a til vedligeholdelsesreglement


Om kravene til vedligeholdelse af din bolig


●  Hvordan er standarden ved indflytning?

●  Hvordan skal standarden være når du flytter?

●  Hvad skal du betale for?


Boligforeningen AAB

Kundeservice


Boligforeningen AAB

Afdeling 16


Afdelingens regler           

Reglerne for afdelingen er vedtaget af beboerne i afdelingen og samlet i disse fire regelsæt:


1.  Husorden

Reglerne for, hvordan du skal forholde dig i og omkring

din bolig, så afdelingen bliver et godt sted at bo for både dig og andre beboere.


2.  Vedligeholdelsesreglement

Her står reglerne for, hvordan du skal vedligeholde din bolig mens du bor i den og om hvilken stand i boperioden, og hvordan reglerne er for boligen skal afleveres når du flytter.


Bilag a - Vedligeholdelsesstandard

Beskrivelse af hvilken vedligeholdelsesstandard boligen skal have ved indflytning – og dermed også, hvilke krav vi stiller der er til boligen når du flytter.


3.  Råderetskatalog

Reglerne for, hvad du må ændre i og ved din bolig.


OBS!

I teksten er indsat nogle information til afdelingen. De skal ikke fremgå af det reglement som vedtages på beboermødet, men signalerer hvilke punkter afdelingen ikke kan ændre på.


De røde tekster viser, at afdelingen ikke kan træffe beslutning om andet end det der er anført, fordi det følger af lovgivning og håndværkerstandarder.


Reglerne i almen lejeloven er ufravigelige og kan ikke tilsidesættes ved aftale, heller ikke selv om det vil være til beboers fordel.
1.  Vedligeholdelsesstandard


Ved flytning fra din bolig vurderes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal foretages - og hvem, der skal betale for det.


Vurderingen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som beboerne på afdelingsmødet har besluttet, at boligen skal have, når den nye lejer flytter ind.


Nedenfor er en liste over typiske istandsættelser i en bolig. Det er markeret for de enkelte arbejder om:


A: Manglen/ændringen accepteres uden at der er krav om istandsættelse.


B: Istandsættelse betales af afdelingen af henlagte midler til formålet.


C: Der skal istandsættes og betales af fraflytter.


2.  Generelt om materialevalg


Generelt istandsættes med hvide standardfarver.


Hvis du ønsker at anvende andre farver henviser vi til, at der er tale om råderetsarbejde (forandring) som vil blive godkendt ved ansøgning, men som afdelingen vil kræve reetableret ved fraflytning.


Nedenfor i oversigten følger en vejledende materialeliste til brug for normalistandsættelse og vedligeholdelse af boligerne ved fraflytning.


Materialelisten er en rettesnor for at opretholde et godt kvalitetsniveau i boligerne.


3.  Boligernes vedligeholdelsesstandard B Ordning


03.00 Gulve                                                                            StandardAccepteres

Afd

Fraflytter

Bemærkninger


A

B

C


03.01

Omlakering efter lakering uden om tæpper eller møblerX


03.02

Omlakering efter opkogning af Gulvlak


X03.03

Udbedring af gennemslidning af

laklag med/uden misfarvningX


03.04

Udbedring af ikke håndværksmæssigt

korrekt udført maling/lakering (’helligdage’,

gardiner’ og lign.)X


03.05

Udbedring af farveforskelle i laklag

efter tæppe

X
03.06

Opskuring af ludbehandlet gulvX


03.07 Vinylbelægning på gulv i køkken.

Dog forudsat, at det er helt, monteret

korrekt og velholdt ved fraflytning

X
03.08 Linoleumsbelægning. Dog forudsat,

at det er helt, monteret korrekt og velholdt

X
03.09

Almindeligt slid af dørtrin

§ 25, stk. 3

XNår dørtrin er fjernet på kommunens foranledning, er reetablering på deres regning ved fraflytning

03.10 Udbedring af sorte og groft

gennemslidte dørtrinX


03.11 Reetablering ved manglende dørtrin.X


03.12 Afrensning og behandling af

sandlister, skurelister og fejelisterX


03.13 Reetablering af manglende

sandlister, skurelister og fejelisterX


03.14 Afslibning og lakering af malede

gulveX


03.15 Lakering pga. rester af væg-,

træværks og loftsmaling på gulveX


03.16 Ridser i gulve fuldslibes og lakeres

mindst 2 gange (incl. mellemslibning).XUdførelse

Skader afrenses, fuldslibes og lakeres mindst to gange (incl. mellemslibning).


Materialevalg


Trægulve

Oliebehandlede, sæbebehandlede og skurede - Faxe produkter / Junkers

Lakerede - Faxe produkter / Junkers (vandbaseret) / Floor Coat mrk. unik

Eller tilsvarende kvalitet.


04.00 Vægge og gulve i badeværelser            StandardAccepteres

Afd

Fraflytter

Bemærkninger


A

B

C


04.01

Fjernelse af lim- og klæberester fra

opsatte knager, holdere og lign.

X


X04.02

Væv opsat i vådrumszone (dvs. hvor man bader)

(X)


X

Accepteres ved renoverede badeværelser

04.03

Udstyr opsat udover standard

(sæbeholdere og lign.)

X
04.04

Udgipsning af borehuller i fliserX


Fliser udskiftes

04.05

Udgipsning af borehuller mellem fliserX


04.06

Afrensning af malede fliser eller fugerX


04.07

Erstatning af ødelagte fliserX


04.08

Fastgørelse af løse fliser. Hvis løse fliser skyldes alm. slid skal afd. udskifte, §25, stk. 3.


(X)

XUdførelse

Huller i vægge spartles, slibes og males dækkende med normalt mindst to lag vådrumsmaling. Bærer boligen præg af nikotingennemtrængning, skal der udføres en spærremaling, inden vådrumsmaling påføres.


Materialevalg


05.00 Dørflader og skabslågerStandard
AccepteresAfd


Fraflytter


BemærkningerAB


C


05.01

Mindre antal afskalninger

X
05.02

Udbedring af ikke håndværksmæssigt korrekt udført maling/lakering (’helligdage’, ’gardiner’ og lign.)X


05.03

Udbedring af nedslidt, men intakt malingslag

X

(X)05.04

Udbedring af ridser i større omfangX


05.05

Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringerX


05.06

Opsætning af manglende døreX


05.07

Rensning og behandling af afsyrede døreX


05.08

Udskiftning af døre med huller iX


05.09

Opsætning af manglende låger/hylder i skabeX


05.10

Montering af manglende håndtag, greb og hængslerX


05.11

Afrensning af maling på håndtag, greb og hængslerX


05.12

Udskiftning af udslidte håndtag, greb og hængsler


X
Udførelse

Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel.


Materialevalg træværk

Grunding (inden påføring af maling)

·     Flügger - interiør hæftegrunder

·     Beck & Jørgensen – mellemmaling acryl 726 (pletmaling 725)

·     Dyrup - acryl plast mellemmaling 6275

·     Eller tilsvarende kvalitet

            Maling

·                     Flügger - Exolit 40

·                     Beck & Jørgensen – Mellemmaling acryl 726 / Topmaling glans 50 786

·                     Dyrup - glans 40 robust acryl 6265 / 6251 glans 50

·                     Hugea - Auqa 40 (forhandles hos Dyrup)

·                     Eller tilsvarende kvalitet

           Afsyret og råt træværk

·                     Oliebehandles - Faxe produkter

·                     Gori træpleje

·                     Junkers (vandbaseret)

·                     Eller tilsvarende kvalitet


06.00 Fodpaneler, karme, indfatninger, vinduer og vinduesrammerStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


06.01

Mindre antal afskalninger

X
06.02

Udbedring af ikke håndværksmæssigt

korrekt udført maling/lakering (’helligdage’,

’gardiner’ og lign.)

06.03

Ommaling efter atypisk farvevalg

(andet end hvid)

06.04

Ridser efter støvsugning eller lignende, jf. § 25, stk. 3

X
06.05

Nedslidt, men intakt malingslag.


X


Hvis det skyldes mangelfuld vedligeholdelse skal fraflytter betale

06.06

Udbedring af skader efter klæbemærker,

herunder farveændringer
X

06.07 Gennemslidning af malingslag grundet

almindeligt brugX06.08

Afrensning af overmalede eller

malerplettede tætningslister af naturtræ mellem

gulv og fodpanel samt væg og vinduesrammer
X

06.09

Ommaling som følge af brug af eller

rester af væg- og loftsmaling på paneler,

karme , vinduesrammer og indfatninger
X

06.10

Afrensning inddækninger v/vinduer
X

06.11

Udbedring efter borehuller i plastrammer
X


Udførelse

Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel.


Materialevalg

Se ovenfor pkt. 05.0007.00 Skabe og skuffer BemærkningerStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


07.01

Udbedring af ridsede overflader på skabsbunde, -døre, skabssider og skuffer, som skyldes forkert brugX


07.02 Gennemslidninger på skabsbunde, - døre, skabssider og skuffer, der skyldes almindelig brug, § 25. stk. 3

X
07.03

Udbedring efter selvklæbende papir/pvc på hylderX


07.04

Reetablering af manglende skabe og skufferX


07.05

Montering af manglende håndtag, greb og hængslerX


07.06

Afrensning af maling på håndtag, greb og hængslerX


07.07

Udskiftning af ødelagte håndtag, greb og hængslerXUdførelse

Malerbehandling af træværk skal udføres med pensel.


Materialevalg

Se ovenfor pkt. 05.00


08.00 KøkkenbordpladerStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


08.01

Udbedring af gennemslidt overflade


(X)

X


08.02

Udbedring efter brune eller mørke ringe efter varme genstande (gryder og lignende)X


08.03

Mindre skæremærker pga. alm. brug, § 25, stk.3

X
08.04

Udbedring efter gennemslidt/huller i laklagX


08.05

Nedslibning efter dybe skæremærkerX


08.06

Udbedring efter skæremærker i kantlisterX


08.07

Udbedring efter skader af større omfang i kantlisteX


08.08

Udbedring efter brandmærker i kantlister (f.eks. fra cigaretgløder)X
09.00 KomfurerStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


A


B


C


09.01

Mindre ridser/skrammer i udvendig overflade

X
09.02

Mindre ridser/skrammer i indvendig overflade

X
09.03

Mærker i selvrensende ovnbund ved normal brug, § 25, stk.3

X
09.04

Udskiftning efter skader på bageplader, riste eller bradepande (f.eks. som følge af manglende rengøring)X


09.05

Erstatning af manglende inventar

(bageplader, riste eller brandpande)X


09.06

Rengøring efter manglende, eller mangelfuld, rengøringX 

11.00 Terrazzo- og flisegulvStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


11.01

Afkalkning af kalkbelægningerX


11.02

Rensning på grund af utilstrækkelig renholdelseX


11.03

Udbedring af ru overflade, f.eks. efter afrensning med syreX


11.04 Manglende eller beskadigede fuger § 25, stk. 3.


X11.05

Afrensning af maling af gulveX
12.00 Sanitet Standard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger


A


B


C12.01

Udskiftning på grund af beskadiget overflade som følge af manglende renholdelse, syrepåvirkning, misfarvning eller anden misbrugX


12.02

Udskiftning på grund af revner, der ikke skyldes krakelering


(X)

X


12.03

Udskiftning på grund af krakeleret overflade


X12.04 Udskiftning nødvendiggjort af skade, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret


(X)

X


12.06 Udskiftning på grund af valgt farvet sanitetsporcelæn

X


13.00 Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatterier, brusere og badeværelsesudstyrStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


13.01

Udbedring af skader, der ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse og slid og ælde

X
13.02

Udskiftning nødvendiggjort af skader, der ikke er rapporteret til ejendomskontoret


(X)

X


13.03

Afkalkning af blandingsbatterier, haner og brusereX


13.04

Udskiftning af ødelagte hylder, knager, spejl og toiletrulleholderX
14.00 El-installationer ogStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger


A


B


C


14.01

Genetablering efter uautoriserede indgreb i el-installationerX


14.02

Udbedring efter beskadigede, herunder overmalende, kontakter eller dækslerX


14.03

Reetablering af utilgængelige el- installationer (f.eks. skjult bag lofts- og vægbeklædning)X


14.04

Maling bag udskiftede varmemålere


X
15.00 Radiatorer og rørStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


15.01

Fastsiddende radiatorventiler som ikke virker, § 24, stk. 1


X15.02

Mindre afskalninger på radiatorer og rør

X
15.03

Flere afskalninger på radiatorer og rørX


15.04

Afrensning af vægmaling fra radiatorer og rørX


15.05

Malede radiatorer med radiatormaling

X
15.06

Udskiftning nødvendiggjort af skader som følge af ukorrekt brug


(X)

X


15.07

Udbedring af skader efter klæbemærker, herunder farveændringer, samt hakker og skrammerX


15.08

Udskiftning af termostatventil


X

16.00 Nøgler og låseStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


16.01 Vedligeholdelse af låse, samt omlægning /udskiftning af låsecylinder, når der afleveres færre nøgler end udleveret og kvitteret for ved indflytning


(X)

X


16.02

Erstatning af manglende originale vaskelåse/kort i det antal der er udleveret

og kvitteret for ved indflytningen


X

17.00 Altan, loft- og kælderrumStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


17.01

Tømning og rengøringX


17.02

Reetablering efter ikke godkendte opsatte markiser, lamper og strømføring.X
18.00 Generelt om udstyr
Standard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


18.01

Nedtagning og udbedring efter alle ikke tilhørende beslag, persienner og lamper og strømføring mv.X19.00 Generelt om rengøring og afkalkningStandard


Accepteres


Afd


Fraflytter


Bemærkninger

A


B


C


19.01

Rengøring af tømt boligX


19.02

Rengøring efter håndværkere


X19.03

Afkalkning ved manglende

vedligeholdelseX
4.  Beskrivelse af boligernes generelle standard – afdeling 16


I det følgende er vist billeder fra en bolig i afdelingen, der er udtryk for den generelle standard i afdelingen. For hver type af rum er der desuden indsat et skema, der beskriver standarden samt beskriver, hvordan der sker rigtig vedligeholdelse. Såfremt din bolig afviger anbefaler vi, at du kontakter afdelingens bestyrelse eller ejendomsfunktionæren for at få oplyst, hvordan du vedligeholder dette korrekt.


4.1.    Generelt


Døre:

Massive fyldningsdøre


El-installationer:

Renoveres og gennemgås af afdelingen i flytteboliger


Gulv:

Lejlighederne er belagt med fyrretræs plankegulv. Gulve i køkkener kan der være pålagt linoleum.


Sanitet:

Ifø toiletter og håndvask. Blandingsbatterier af forskellige mærker.


Vægge:

Pudsede vægge istandsættes ikke, da afdelingen har B-ordning.


Vinduer:

Plast samt inddækning.


Andet:


4.2.    Særligt vedrørende køkken

Boligernes standard er karakteriseret ved


Køkkenelementer:

De fleste køkkener er renoveret, og der er indsat Vordingborg elementer. De øvrige køkkener er forskellige.


Installationer:

Der er installeret elkomfurer i lejlighederne.


4.3.    Særligt vedrørende baderum

Boligernes standard er karakteriseret ved


Badezonen:


Fliser på vægge:

De fleste badeværelser er renoveret.


Badeværelsesudstyr


Individuelt. De renoverede badeværelser har 1 glashylde, 3 knager og 1 toiletrulleholder.


Andet:

[Billeder af renoveret køkken og renoveret bad]

Godkendt på afdelingsmødet den 12. 05. 2016
Afdelingen råder over et ca. 150m ² stort selskabslokale der ligger Bavnevangen 45

Man lejer lokalet et døgn fra kl. 12.00 til dagen efter kl. 12.00.


Vi gør opmærksom på, at musikken slukker automatisk og der skal være ro i lokalet efter kl. 24.00


Nye regler for leje af lokalerne:

Pr. 01/01 - 2015 er rengøring en del af lejen.

Det betyder at vask af gulve bliver udført af afdeling 16 og er inkluderet i prisen.

Lejer skal stadig rydde op og sætte stole op.


Ny pris pr. 1/1 - 2015

Leje:

Rengøring:

Depositum:


I alt:

 700,- Kr.

 750,- Kr.

 500,- Kr.


1.950, Kr.


Se om lokalet er ledigt her... http://aab16.dk/om_afdeling_16/calendar_1.php


Selskabslokalet lejes 24 timer ad gangen fra lejedagen kl. 12.00 til dagen efter kl. 12.00.


Lokalet kan lejes af AAB Afdeling 16 beboere 12 mdr. før lejedato.


AAB Afdeling 16 naboafdeling kan tidligst leje vore lokaler 6 mdr. før lejedato.


Selskabslokalet må ikke, uden afdelingsbestyrelsens skriftlige tilladelse, anvendes til andet end private arrangementer.


Lejeren skal erstatte al skade, som hans husstand eller andre, som han har givet adgang til lokalet, ved vanrøgt eller forsømmelse, volder på lokalet og inventar.


Inden selskabslokalet tages i brug, må lejeren sammen med en repræsentant, eller dennes stedfortræder, bese lokalet og dermed sikre sig mod senere erstatningskrav, ved at få noteret de fejl og mangler, der eventuelt måtte være.


I tilfælde af tvivl, angående skaders art og erstatningens størrelse, er det alene afdelingsbestyrelsens skøn, der vil ligge til grund for en afgørelse.


Der må ikke anvendes andet musikanlæg, end det der er til rådighed i lokalet. Døre og vinduer skal holdes lukkede, overtrædelse af dette, kan medføre at lejeren på et senere tidspunkt, ikke vil kunne leje lokalet igen.


Musikken vil automatisk blive afbrudt kl. 24.00 og lokalet skal herefter forlades senest kl. 01.00.

Dette gælder alle dage.


Levende musik er for tiden ikke tilladt i lokalet, uden særlig skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.


Nye regler for leje af lokalerne:

Pr. 01/01 - 2015 er rengøring en del af lejen.


Det betyder at vask af gulve bliver udført af afdeling 16 og er inkluderet i prisen.


Lejer skal stadig rydde op og sætte stole op.


Lejer skal stadig tømme affald i affaldscontainer i gården.


Porcelæn, bestik, gryder, potter og pander skal stadig være rengjorte og sat på plads. Hvis dette ikke er gjort, opkræves ekstra rengøringsgebyr på kr. 75.00.


Komfur samt ovn, skal være rengjorte, ellers vil der blive opkrævet ekstra rengøringsgebyr på kr. 75.00


Husk at slukke for ventilationen , i begge lokaler samt loftventilation i skab ved lysdæmper.


Birgitte Knudsen 8175 8181


Kontoret ligger mellem Kaiser Sport og Brønshøj Borgerkro

Afdelingskontoret er åbent mandag, onsdag og fredag mellem 07:00 - 07:30.


Derudover er kontoret åbent den første torsdag i måneden mellem

18:30 - 19:00 hvor et bestyrelsesmedlem vil være til stede.


Telefon 3889 9958


Afdelingen betjenes dagligt af vores to ejendomsfunktionærer:


Varmemester Birgitte Ruth Knudsen og Hans Carl Lausten (Kaldet TUMA), der passer vores grønne områder og holder orden på affald, vand, varme, beboerservice og lign.Hans Carl (Tuma) 5154 1112

Bestyrelsen

AAB Afdeling 16 pr. 7. september 2023

Afdelingens forperson

Birgitte Høgh

Bavnevangen 45 st.  


Afdelingskasserer

Preben Rasmussen

Frederikssundsvej 128C, st. th.

Bestyrelsesmedlem

Lena Nielsen

Ellevangen 9, 2. th.

Bestyrelsesmedlem

Kristine Lausten Boeskov

Frederikssundsvej 128 E, st.

Bestyrelsesmedlem

Mette Rolsted Nielsen

Ellevangen 7, 2. th. 


Bestyrelsessuppleant

Heidi ChristiansenDagligt tilsyn med ejendommen:

Bavnevangen 42 – 43 – 44 – 45

Frederikssundsvej 128A – B – C – D – E 

Ellevangen 1 – 3 – 5 – 7 

Ellevangen 9 – 11 – 13 – 15 – 17

Frederikssundsvej 128F – G – H – J – K – L 


Birgitte Høgh

Preben Rasmussen

Mette Rolsted Nielsen

Lena Nielsen

Kristine Lausten BoeskovSpørgsmål bedes rettet til det bestyrelsesmedlem, der har tilsyn med den pågældende opgang.


Du finder bestyrelsesmedlemernes telefon numre i INDFLYDTSNINGS MAPPEN du modtog ved indflytning !


Afdelingskontoret har åbent mandag, onsdag og fredag kl. 07.00 – 7.30, samt første torsdag i måneden kl. 18.30 - 19.00. Kontoret har lukket på helligdage.


Bemærk venligst, at kontoret har lukket om 1. torsdag i juli og august.


Der må ikke rekvireres håndværkere, til arbejde som afdelingen skal betale, før der er truffet aftale med bestyrelsen.Porttelefon forberedt til video

I Afdeling 16 har nu fået udskiftet vores gamle porttelefon anlæg med et nyt og moderne anlæg.


Det betyder at hvis man ønsker videotelefon på sin dørtelefon kan man henvende sig på afdelingskontoret.


Video telefonen koster ca. 2700 kr.


Afdelingsbestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at det ikke er tilladt at bruge sin vedligeholdelses konto til at dække udgifter i forbindelse med installationen.


Men…


Pengene på vedligeholdelseskontoen skal som udgangspunkt bruges til maling, tapetsering og lakering af gulve.


Hvis saldoen er større end 3 års hensættelser, kan pengene,  –hvis boligen ellers er pænt vedligeholdt, bruges til andre vedligeholdelsesarbejder. Det kan for eksempel være opsætning af fliser eller udskiftning af køkkenbordplade eller blandingsbatterier.


Her kan du se de to modeller det drejer sig om.
Nøgler:

Ved indflytning bliver der udleveret:


1. 3. stk. Gadedørsnøgler (system nøgler) disse kan ikke kopieres og der skal kvitteres for udleveret nøgler på kontoret. Nøglerne er elektroniske og skal programmeres på afdelingskontoret. Hvis nøglen tabes eller mistes på anden vis, skal det meddeles til kontoret øjeblikkelig, således at nøglen kan spærres elektronisk.


2. Ekstra gadedørsnøgler kan bestilles på kontoret og koster 250,- kr. pr. stk.


3. 3. stk. hoveddørsnøgler som frit kan kopieres hos låsesmeden.


4. 2. stk. Postnøgler til postkasse i opgangen (Nogle få steder er hoveddør og postkasse den samme nøgle), denne nøgle er lejers ansvar og vedkommer ikke afdelingen. (Postkasse SKAL tømmes jævnligt og reklamer skal fjernes.)


5. Nøgler til Loft og Kælderrum (Disse rum er mærket med dit Lb. nr. eksempelvis 1-16-XX-Y rummet hedder XX)


6. Vaske Brik til fællesvaskeri. På næste side finder du nærmere oplysninger om din vaske brik.


SÅDAN UNDGÅR DU SKIMMEL


Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder boligen tør og sikrer, at der er god ventilation. Du kan holde luftfugtigheden nede i hjemmet ved at følge disse gode råd:


●  Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i boligen 5-10 minutter flere gange dagligt. Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når du har været i bad eller laver mad.


●  Sørg altid for at bruge emhætten, når du laver mad. Tjek at udsugning og aftræk virker som det skal.


●  Hæng tøj til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.


●  Hold den samme temperatur i alle rum i hjemmet. Temperaturen må ikke være lavere end 18 grader.


●  Hvis der opstår vandskade, skal du sørge for at kontakte ejendomskontoret eller din udlejer, så skaden kan blive udbedret hurtigst muligt.


●  Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og se om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene. Kontakt ejendomskontoret eller din udlejer hvis du er i tvivl.


SÅDAN FJERNER DU SKIMMEL


Hvis der er skimmelsvampe i din bolig, skal du sørge for at få dem fjernet så hurtigt som muligt. Følg disse fem trin, når du går i kast med at udbedre skimmelproblemer.


1) Find årsagen til skimmelsvampe i boligen Gå boligen grundigt igennem. Er der fx tale om vandskader, stoppede udsugningskanaler eller møbler tæt på kolde ydervægge i boligen? Sørger du for at lufte ordentligt ud mindst to gange om dagen? Husker du at bruge emhætten, når du laver mad? Tørrer du dit tøj udendørs eller i en tørretumbler med aftræk til det fri? Sørg for, at disse ting altid er i orden.


2) Fjern årsagen Når du har fundet årsagen til, at der er skimmelsvampe i boligen, skal du fjerne den. Ellers vil der stadig være gode vækstvilkår for skimmelsvampe.


3) Fjern skimmelsvampene Hvis skimmelsvampene kun dækker et lille areal, kan du rengøre det ramte område med desinfektionsmidlerne Rodalon, Klorin eller Hysan. Lad midlet sidde på i 20 minutter, før du vasker det af og husk, at Klorin bleger. Hysan har dog længere virketid på optil et døgn. Dækker skimmelsvampene et større område, skal du kontakte din udlejer eller ejendomskontoret i din ejendom.


4) Udbedring af eventuel skade Hvis der er sket skade på boligen på grund af skimmelsvampene, eller da du fjernede svampene, skal du sørge for at skaderne bliver repareret, så din bolig igen er i orden.


5) Kvalitetskontrol Følg op! Tjek, om de fire første trin er gennemført så grundigt, at skimmelsvampene ikke kommer igen.

AAB afdeling 16.

Frederikssundsvej 128 A-L

Ellevangen 1-17

Bavnevangen (42-44) (43-45)

2700 Brønshøj


Vores 134 lejemål er opdelt i 2 lukkede karrer. Hver karre har 2 affaldsstationer, som er placeret i hver sin ende. Ved hver affaldsstation har man bevaret de gamle toilethuse, som i dag anvendes til dagrenovation.


Dagrenovation:


I hver hus er placeret 4 stk. 650 Liter containere til dagrenovation. Det er baseret på "høflig selvbetjening", således forstået at den enkelte beboer selv lægger sin køkkenaffald i containerne. Disse containere tømmes 3 gange ugentlig (mandag, onsdag og fredag)


"Toilethus"


Derudover er der ved hver affaldsstation opstillet yderligere 7 containere, som modtager:


Aviser


Pap

Batterier


Hård plast

El / Elektronik


Metal

Glas
Dette affald sorteres ligeledes af den enkelte beboer. Disse containere tømmes systematisk af Københavns Kommune.


Storskrald


Sidst men ikke mindst har vi 1 storskraldsrum i hver karre, hvor beboerne henstiller alle andre typer affald.


Dette rum er et en cykelkælder, som er inddraget til storskrald. Her skal beboerne hensætte alt hvad der ikke er container til.

Stort brandbart som møbler, senge, deponi, elpærer, kemi m.m., henstilles i de respektive storskraldsrum i cykelkælder Frederikssundsvej 128 A (Gården) og 128 L (Gården)

Trappe til storskraldsrum


Storskraldsrum er placeret følgende steder Frederikssundsvej 128 A (Lille Gården) og Frederikssundsvej 128 L (Store Gården)