Boligforeningen AAB
Afdeling 16Referat af medlemsmødet i AAB-afdeling 16 den 17. august 2021


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Indkomne forslag

a. Ny Forretningsorden for Afdelingsmøderne i AAB

b. Forsalg fra Lars Andersen (se vedlagt)

c. Forslag fra Helle von Cedvig:

i. Der kommer skilte på Bavnevangen at henkastning af storskrald er forbudt.

ii. Vi får cykelparkering/stativ i gårdene

4. Fremlæggelse af regnskab for 2020

5. Budget for 2022

6. Valg:

a. Afdelingsformand Frank Petersen modtager genvalg for 1 år

b. Et bestyrelsesmedlem Mette Rolsted modtager genvalg for 1 år

c. Afdelingskasserer Preben Rasmussen modtager genvalg for 2 år

d. To bestyrelsesmedlemmer Lena Nielsen og Birgitte Høgh begge modtager genvalg for 2 år

e. To suppleanter til afdelingsbestyrelsen, Kristine Lausten Boeskov modtager genvalg for 1 år

7. Eventuelt


Referat.

Afdelingen formand Frank Petersen indledte mødet med at byde velkommen.


Ad. 1 Valg af dirigent

Birgitte Høgh blev valgt til dirigent uden modkandidater.

Birgitte Høgh takkede for valget og kunne konstatere at medlemsmødet var rettidigt indkaldt.

Der var beboere for 23 lejligheder til stede. Hver lejlighed har to stemmer, så der er i alt 46 stemmer.


Ad 2. Beretning

Beretningen var blevet udsendt på forhånd og Frank Petersen fremlagde den.


Der blev stillet spørgsmål til temperaturen på vandet, der kan variere. Der er blevet udskiftet nogle ventiler og det skulle have hjulpet lidt, men der vil blive fulgt op på det.


Der var ros til hjemmesiden for at være informativ og overskuelig.


Der blev spurgt, om det var muligt at installere børnesikring på de små vinduer på bagtrapperne, så det bliver muligt at åbne dem. Det er muligt allerede på nogle bagtrapper, det bliver undersøgt hvad der skal til, på de bagtrapper, hvor de små vinduer ikke kan åbnes.


Der blev spurgt om det var muligt at få udskiftet dørtelefonerne, idet de i nogle lejligheder er svære at sætte rigtigt på plads i holderen. Det er muligt, så det vil blive ordnet.


Der er set to rotter i lille gård. Vi tilkalder vores Skadedyrsfirma.


Beretningen blev taget til efterretning.


Ad. 2. Indkomne forslag 

-Ny forretningsorden for Afdelingsmøder i AAB

Forlaget er udarbejdet af AAB hovedforeningen. De lokale tilpasningen blev besluttet på mødet (se vedhæftede i referatet) og derefter blev den sat til afstemning.


44 stemmer for, 2 stemmer imod, så den blev vedtaget.

 

Forslag fra Lars Andersen, forslagene blev drøftet et af gangen:

1. Afdelingens budget for det kommende år fremsendes til beboerne i så god tid, at det er muligt at fremsætte ændringsforslag.


Svar: Budgettet bliver udarbejdet i AAB hovedforeningen og sendt til afdelingsbestyrelsen, der skal godkende det inden det kan sendes ud. Derfor kan bestyrelsen ikke garantere, at det kan udsendes på inden indkaldelsen til medlemsmødet, men bestyrelsen vil sende budgettet til beboerne så hurtigt som muligt.


2. Afdelingens bestyrelse oplyser på hjemmesiden senest 1. september 2021 udgifterne til hvert enkelt af følgende projekter:

a. Udskiftning af kabel-tv net

b. Altanprojektet

c. Udskiftning af låse i gadedør, køkkentrapper m.v.

d. Maling af hovedtrappe

e. Maling af køkkentrappe


Svar: Udskiftning af kabel-tv net, har ikke kostet noget.

Udgifterne til altanprojektet var på ca. 18.000 kr.

Udskiftning af låsene i gadedørene og bagtrappen kostede 313.000 kr. og 75.000 kr. til 3 nøgler pr. husstand.

I DV-planen er der årligt afsat 165.000 kr. til maling af 1 hovedtrappe og 3 bagtrapper.


3. Hvert enkelt bestyrelsesmedlems honorar oplyses af afdelingens hjemmeside i forbindelse med indkaldelse til medlemsmødet startende fra årsregnskabet 2020.


Svar: Det blev oplyst at AAB afd. 16 selv har en stor del af administrationen af afdelingen, hvilke sparer nogle af administrationsomkostningerne i AAB hovedforening, derfor får den samlede bestyrelse ca. 50.000 kr. årligt.


Honorarerne fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne i forhold til tyngden af opgaven og de er skattepligtige.

For vores afdeling har vi fordelt honoraret således:

Afdelingsformanden: 25% a´ 50.000 kr. svarende til 12.500 kr. pr. år.

Kassereren: 60% a´ 50.000 kr. svarende til 25.000 kr. pr. år.

Bestyrelsesmedlemmerne: 15% a´50.000 kr. = 5%+5%+5% svarende til 2.250 kr. pr. år.


Det samlede beløb fremgår også af regnskabet.


4. Når afdelingens bestyrelse arrangerer lukkede begivenheder af social, venskabelig og selskabelig karakter (eksempelvis ”Nytårskuren”), hvor kun indbudte beboere har adgang til at deltage, lægges en deltagerliste frem på afdelingens hjemmeside.


Svar: Der bliver ikke afholdt den form for arrangementer. Ved ”Nytårskuren” deltager bestyrelsen og ejendomsfunktionærerne. Derudover har bestyrelsen nogle år spist et stykke mad i forbindelse med det sidste møde inden sommerferien.


5. Bestyrelsen skal redegøre for Boligforeningen AAB’s ”hemmelige regler” – regler som ikke er kendt af beboerne generelt.

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om indholdet af disse regler samt årsagen til forsøget på at hemmeligholde disse regler fra Boligforeningen AAB’s side.


Svar: Repræsentanten fra AAB hovedforening svarede, at der ikke forefindes hemmelige regler i AAB. Bestyrelsen i afdelingen er heller ikke bekendt med nogle hemmelige regler.

Lars Andersen hævdede, at han kunne dokumentere det, med en mail fra AAB hovedforening. Han vil sende den til repræsentanten fra hovedforeningen, der vil undersøge det nærmere.  


6. Medlemsmødet takker såvel Frank som Preben for en stor indsats i (alt) for mange år og må nu konstatere, at der er nødvendigt med andre og stærkere, dybere og bredere kompetencer i bestyrelsen, hvorfor begge opfordres til at træde ud af bestyrelsen og overlade pladserne til nye og friske kræfter.


Svar: Da hele bestyrelsen er på valg (da der ikke blev afholdt medlemsmøde i 2020) er der rig mulighed for Lars Andersen samt andre beboere til at stille op til posterne i bestyrelsen under punkt


6.

Forslag fra Helle von Cedvig:

1. Der kommer skilte på Bavnevangen at hen kastning af storskrald er forbudt.


Drøftelse: Der var stor enighed om, at det har taget overhånd med hensætning af møbler og diverse ting til storskrald på hjørnet af Bavnevangen og Ellevangen. Det er ikke kun beboerne i afdeling 16 der stiller affald, beboere i afd. 20 stiller også deres storskrald.


Reglen er, at hvis beboere har storskrald skal det bæres ned i kælderen i lille gård under opg. 1. Ejendomsfunktionærerne bestiller afhentning af storskrald hos Københavns Kommune, som så henter det op fredagen. Ejendomsfunktionærerne sætter storskraldet op torsdag.


Det blev aftalt at ejendomsfunktionærerne fremover opsætter opslag i opgangene med information om afhentning af storskrald, så beboerne kan hen sætte deres storskrald dagen inden afhentning, hvis de ikke allerede har sat det i kælderen.


Afstemning: 13 stemte for, 8 imod og 2 stemte ikke


Vi opsætter er skilt med forbud mod hensætning af storskrald.

AAB Afd. 20 får at vide at de IKKE skal stille storskrald ved vores afdeling.   


2. Vi får cykelparkering/stativ i gårdene


Drøftelse: Det vil komme til at fylde for meget i gårdene, så der var ikke stemning for opsætning af cykelstativer.

Det er muligt at sætte cyklerne i cykelkældrene og så blev det foreslået at gennemføre en oprydning af cykler i gårdene og klæderne. Så de cykler, der skal kasseres kan blive smidt ud.


Afstemning: 8 for, 14 imod og 1 stemte ikke


Ad. 4 Fremlæggelse af regnskab for 2020

Repræsentanten fra AAB hovedforening fremlagde regnskabet for 2020.

Foreningen har et mindre overskud på 125.213 kr. Overskuddet skyldes at der er brugt lidt mindre end det budgetterede.


Regnskabet blev taget til efterretning.


Ad. 5. Budget for 2022

Budgettet for 2022 blev fremlagt og der vil være en huslejestigning på 2,93 %. En af forklaringerne er stigende renovationsudgifter og en generel stigning på priser til materialer.

Budgettet blev sat til afstemning: 14 stemmer for, 1 imod og ingen undlod at stemme


Ad. 6. Valg

A) Afdelingsformand Frank Petersen modtager genvalg for 1 år.

- Frank Petersen blev valgt uden modkandidater.

B) Et bestyrelsesmedlem Mette Rolsted modtager genvalg for 1 år

- Mette Rolsted blev valgt uden modkandidater.

C) Afdelingskasserer Preben Rasmussen modtager genvalg for 2 år

- Preben Rasmussen blev valgt uden modkandidater

D) To bestyrelsesmedlemmer: Lena Nielsen, Birgitte Høgh begge modtager genvalg for to år

- Lena Nielsen og Birgitte Høgh blev valgt uden modkandidater

E) To suppleanter til afdelingsbestyrelsen,

Kristine Lausten Boeskov modtager genvalg for et år. Michael Bjerrum stillede op og blev valgt.


Ad. 7. Evt.

Afrunding af mødet: Dirigenten takkede for god ro og orden og Frank Petersen takkende AAB-regnskabschef for at komme og fremlægge regnskabet.


Dirigent: Birgitte Høgh


Formand: Frank Petersen