Boligforeningen AAB
Afdeling 16

Som PDF Fil


Referat af Ekstraordinært medlemsmøde i AAB afd.16 den 8. januar 2014.  • Dagsorden:

  • 1.    Valg af dirigent

  • 2.    Forslag om stigning af boligafgift på 1,3%


Frank bød velkommen til de fremmødte medlemmer (15 stk. med 28 stemmer) og gik herefter over til første punkt på dagsordenen og foreslog Preben som dirigent. (Forslaget enstemmigt vedtaget)


Herefter orienterede Frank, kort om skaden på vores gesims og der blev vist billeder af skaden og hvorledes skaden skulle udbedres.


Omfanget af skaden er vurderet til en pris på 1.166.625,00 kr. for at udbedre og bliver finansieret via et realkreditlån på 30 år som betyder en husleje forhøjelse på 1,3%.


Fra salen blev der spurgt om der ikke var byggeskadeforsikring for den slags skader:


Frank svarede, afdelingsbestyrelsen er blevet orienteret af rådgivere om, for at komme i betragtning til byggeskadefonden skal skadens omfang udgøre 10% af ejendomsværdien hvilket for vores ejendom er 14 millioner kr. (Ejendomsværdi pr. 31-12-2012 – ca. 140 millioner kr.) så dette var ikke aktuelt i vores situation.


Frank orienterede om, når vi ved noget mere om projektets praktiske udførelse, vil vi informere nærmere om rækkefølge (start og slut på projekt)samt logistikken omkring adgang til vores beboeres loftrum.


Forslaget blev herefter sendt til afstemning og blev enstemmigt vedtaget


Frank orienterede de fremmødte, at fra mandag den 3. februar til den 6. februar bliver vaskeriet i lille gård udskiftet med nye vaskemaskiner og tilsvarende fra mandag den 10. februar til den 13. februar i store gård.


Frank takkede for god ro og orden til de fremmødte.


Referent: Preben Rasmussen