Boligforeningen AAB
Afdeling 16Referat af AAB afd. 16 ordinære medlemsmøde den 16. maj 2017.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Altanprojekt

3. Beretning

4. Regnskab 2016

5. Budget for 2018

6. Indkomne forslag

a. Forslag fra kroen om, at der opstilles en pølsevogn ved kroen ud mod Frederikssundsvej


7. Valg

a. Afdelingskasserer: Preben Rasmussen modtager genvalg

b. Bestyrelsesmedlem Lena Nielsen og Birgitte Høgh modstager genvalg

c. 2 Bestyrelsessuppleanter

8. Eventuelt


Referat:


Ad. 1. Valg af dirigent


Claus C. Olander fra Organisations bestyrelsen i AAB blev foreslået som dirigent og valgt uden modkandidat. Claus informerede om at mødet bliver optaget på bånd.

Claus konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt.

Dirigenten konstaterede at der var 46 stemmer altså 23 boliger repræsenteret.


Ad. 2. Altanprojekt


Helle Due Schyberg fra Holmsgaard informerede om altanprojektet. Se vedhæftede slide.

22 beboere har ved forundersøgelsen tilkendegivet at de kunne være interesseret i at få opsat en altan. Udgifterne til etablering af altaner bliver afholdt af de beboere, der vil have en altan.

Helle fortalte om de næste skridt i processen.  


Fase 2 - altanprojekt

•       Ekstra ordinær afstemning om anlægsbudgettet

•       Etablering af et altanudvalg

•       Ny bindende tilmeldingsseddel ud til beboerne

•       Udbud hos ca. 4 altanfirmaer.

•       Evt. ekstra ordinær afstemning om nyt anlægsbudget

•       Tidshorisont ??? – gæt 6 måneder


Fase 3 - altanprojekt

•       Kontrakt med altanfirma

•       Endelig sagsbehandling Københavns Kommune

•       Produktion af altaner

•       Opsætning af altaner

•       Tidshorisont ca. 12- 15 måneder før i kan sidde på jeres altan fra kontrakt med altanfirma.


Spørgsmål der blev stillet:


Kan man få en altan efterfølgende, hvis man ikke har fået den i første omgang?

Det kan der i princippet godt. Typisk ville man tage en runde til for at høre hvor mange der gerne vil have en altan.


Afhænger prisen på altanen om hvor mange beboere, der vil have en altan?

Prisen er som udgangspunkt den samme, uanset hvor mange der bliver opsat.


Hvor mange positive tilkendegivelser skal der være for at det kan besluttes?

Der er som udgangspunkt ikke noget minimums antal, men det afhænger selvfølgelig om der er firmaer, der vil give tilbud på opgaven.   


Der skal afholdes et ekstraordinært medlemsmøde, hvor det bliver sat til afstemning om anlægsbudgettet senere.


Det er dem, der skal have altanerne, der skal betale omkostningerne for etablering af altanerne. Det får ikke betydning for økonomien i forening.


Afdelingsmødet giver lov til at der kan blive optaget et kreditforeningslån, som betales af dem der skal have altan.


Spørgsmål: Hvornår kan det næste møde blive afholdt?


Mødet skal varsles med 4 uger – det skal gøres så hurtigt som muligt. Men det bliver sikkert først efter sommerferien.


Ad 3. Beretning:


Sidste års budget var der er huslejestigning på 10 pct. Vi kunne ikke få en forklaring fra AAB’s Hovedkontor på hvorfor det var 10 pct. Huslejestigningen blev efterfølgende nedsat til 5 pct., men vi fik ingen forklaring på, hvorfor der skulle være en huslejestigning. Vi har et overskud på 500.000 kr. på regnskabet for 2016.


Yousee antenneprojekt er blevet gennemført, så der nu er mulighed for valgfrihed i forhold til TV pakker.


Der er blevet konstateret rotter, så der er opstillet rottekasser i gårdene. Derfor henstilles det til beboerne om ikke at henstille affald nogen steder eller fordre fugle.


Personale info: Tak til Birgitte og Tuma for en stor og god indsats.


Spørgsmål til beretningen:


Lillian: Er der blevet set rotter for nyligt? Vi har haft en container, hvor der var hul i.

Svar: Vi har gjort renovationsfirmaet opmærksom på, at den skal udskiftes.


Louise: Der er et fuglehus på græsplæne, hvor fuglene bliver fodret, det kan også tiltrække rotter.


Linda: Ved dem der lejer selskabslokalet hvor skraldet skal hen?


Svar: Vi regner med at det står i lejekontrakten for selskabslokalet. Ellers bliver det indskrevet.

Lillian: Portene står åbne - Kan rotterne løbe ind ved portene?


Svar: Vi henstiller til at portene holdes lukkede.


Beretningen blev godkendt.


Ad. 4 Regnskab


Preben gennemgik regnskabet for 2016.


Spørgsmål: Får vi lov at beholde overskuddet på 531.000 kr.?

Svar: Ja det bliver overført til vores drifts- og vedligeholdelseskonto.


Ad. 5 Budget 2018


Der er vedtaget en lov om at huslejen skal være billigere. Huslejen skal være 8,15% billigere når vi når 2020. Det skal ske ved reduktion af administrations-omkostningerne og af driftsomkostninger.


Spørgsmål til Claus Olander fra Organisationsbestyrelsen:

Hvorfor kan vi ikke nedsætte huslejen, når vi har det store overskud?


Svar: Claus fortæller, at der er ikke må bruges mindre på Drift og vedligeholdelse altså vores DV plan, besparelserne skal være ved at mindske administrationsomkostningerne og de daglige driftomkostninger.


Spørgsmål: Skal der laves nyt vaskeri i 2017 siden det er 100.000 kr. højere end i 2018?

Svar: Grunden til at udgifterne til drift af fællesvaskeri er faldet 92.000 kr. er at udgiften til service på vaskerierne er overført til drift- og vedligeholdelseskontoen.


Linda: Når vi har så stort overskud, har man overvejet at fremskynde udskiftning af vinduer?

Svar: Nej det har vi ikke, men overskuddet bliver overført til vinduesudskiftning i 2020. Taget trænger også til at blive skiftet, så det vil også komme på et tidspunkt.


Arne: Hvordan kan det være at afdelingens gns. Husleje ligger højere end gns. I AAB?


Svar: Det er indekstal. Det er ikke sikkert at bliver ved med at være sådan.

Budgettet blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.


Ad 6. Indkomne forslag – Opsætning af en pølsevogn ved kroen.


Lillian: Hjælp – kroen fylder rigeligt. Jeg stemmer imod, mit kendskab til kroen er, at de ikke vil overholde reglerne.


Arne: Stien bliver i forvejen brugt til uhensigtsmæssig trafik. Der er støj nok i forvejen.


Sinka: Jeg synes ikke, vi er generet af kroen, der er ikke så meget støj. Når der bliver afholdt arrangementer i kroen, bliver der sat opsalg op i opgangene og Kroen overholder tidspunktet for hvornår det skal stoppe.


Birgit: Jeg er heller ikke interesseret i en pølsevogn – der er støj nok.


Elly: En pølsevogn behøver ikke at have noget med kroen at gøre. Når der bliver grillet foregår det roligt. Så for mig er det en god idé. Det vil kun være om dagen.


Lillian: Jeg er ikke enig i, at det ikke er til gene. En pølsevogn vil medføre mere svineri.


Helle: Der er åbnet en pølsevogn oppe på Brønshøj Torv, der kan folk gå op.

Forslaget blev sat til afstemning:

11 personer stemte for, 25 stemte imod, 3 stemte ikke. Tilkendegivelserne betyder at der ikke bliver givet tilladelse til at opstille en pølsevogn. Dirigenten konstaterede at 7 stemmer havde forladt Afdelingsmødet.


Ad. 7 Valg

a)      Afdelingskasser, Preben Rasmussen blev valgt uden modkandidater.

b)      Bestyrelsesmedlemmer: Lena Nielsen og Birgitte Høgh blev valgt uden modkandidater

c)       To suppleanter: Sílvia Gimeno og Britt Grønbeck blev valgt for et år uden modkandidater.


Ad. 8. Evt.


Arne: Udsugning – der blev ikke renset ved vores udsugning.

Svar: Skriv det til bestyrelsen, så bliver de input vi har modtaget evalueret, næste gang vi skal have renset vores udsugning.Referent: Birgitte Høgh                                               Dirigent: Claus C. Olander