Boligforeningen AAB
Afdeling 16


Referat af AAB afd. 16 ordinære medlemsmøde den 12. maj 2016

                            

                            


Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Vedtagelse af ny forretningsorden for AAB Afd. 16

3. Status på Altan projekt (v/Helle Due Schyberg)

4. Beretning

5. Regnskab 2015

6. Budget for 2017

7. Indkomne forslag

                              a.) Mindre ændringer til afdelings husorden

                              b.) Ændringer til afdelingens vedligeholdelsesreglement

                              c.) Installation for TV og internet

8. Valg

                              d.) Afdelingsformand: Frank Petersen modtager genvalg

                              e.) Bestyrelsesmedlem: Jette Grønbech modtager genvalg

                              f.) To suppleanter til afdelingsbestyrelsen

9. EventueltReferat


Ad.1 Valg af dirigent


Bestyrelsen foreslog Søren Jensen fra repræsentantskabet i AAB som dirigent. Søren Jensen blev valgt uden modkandidater.

                            

Dirigenten konstaterede af medlemsmødet var rettidigt indkaldt.


Der var beboere til stede fra 28 lejligheder og hver lejlighed har to stemmer, hvorved der var 56 stemmer i alt.

                            

Ad. 2. Vedtagelse af ny forretningsorden for AAB Afd. 16


Afdelingen har på et tidligere møde vedtaget nogle mindre lokale ændringer som:


·      Årsregnskabet skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse (jf. vedtægternes § 14, stk. 4)

(Nej)


·      Afdelingsbestyrelsen vælger repræsentantskabsmedlemmer (jf. vedtægternes § 14, stk. 6)

(Ja)


·      Bestyrelsesmedlemmer vælges særskilt (jf. § 10 i forretningsordnen for afdelingsmøder)

(Ja)


·      Afdelingsbestyrelsen udpejer selv kasserer i bestyrelsen (jf. vedtægterne  14, stk.6)

(Nej)


·      Afdelingsbestyrelsen udpejer selv formand (jf. vedtægterne  14, stk.6)

(Nej)


·      Afdelingsbestyrelsen udpeger både formand og kasserer (jf. vedtægterne  14, stk.6)

(Nej)

                            


Ændringerne blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 

                            

Den ny forretningsorden blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

                            

Ad. 3. Status på Altan projekt (v. Helle Due Schyberg)

                            

Rådgivende ingeniør Helle Due Schyberg informerede om status på altanprojektet. Se vedhæftede slide.

                            

Københavns Kommunen har taget stilling til foreningens ansøgning om opførelser af altaner.                             

Kommunen vil ikke godkende, at der opsættes altaner på ydersiden af huset af hensyn til facaden. Der kan i begrænset omfang opsættes altaner ind mod gården, men der er en række hensyn, der skal tages, derfor vil det ikke være alle lejligheder, der kan få en altan. (Se vedhæftede oversigt)

                            

Ad. 4 Beretning

                            

Frank Petersen fremlagde beretningen. Der blev stillet et spørgsmål vedr. genetablering af busstoppestedet. Bestyrelsen har ikke modtaget svar på vores klage til kommunen.

                            

Beretningen blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

                            


Ad. 5. Regnskab 2015

                            

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Preben Rasmussen til orientering.

                            


Ad. 6 Budget 2017

                            

Ved gennemgangen af budgettet fremgik der nogle uklarheder i forhold til henlæggelser.

Preben Rasmussen har tidligere spurgt administrationen, om der ikke var nogle fejl, men det er blevet afvist. Vi vil tage det op med administrationen og dirigenten vil også påpege uklarhederne for administrationen.

                            

Der blev stillet spørgsmål om, hvornår er det blevet besluttet at der skal udskiftes vinduer?

                            

Bestyrelsen svarede at, fugerne omkring vinduerne snart skal repareres og vinduerne er ved at være gamle og det er svært at få reservedele og derfor vil det være hensigtsmæssigt at udskifte vinduerne på et tidspunkt. Derfor er der afsat et beløb til henlæggelserne til udskiftning af vinduer i 2020.                   

                            

Budgettet blev sat til afstemning:                            

4 stemmer imod, 2 stemmer ikke og 50 stemmer for, budgettet blev vedtaget.

                            

Ad. 7. Indkomne forslag

                            

Ad. 7. a. Mindre ændringer til afdelingen Husorden

                            

Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

                            

Ad. 7. b. Ændringer til afdelingens vedligeholdelsesreglement

                            

Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

                            

Ad. 7. c. Installation for TV og internet

                            

Ved det nuværende antenneanlæg kan der ikke vælges mellem de forskellige TV pakker. Derfor er bestyrelsen blevet bedt om, at indhente tilbud om ændring/ombygning af foreningens antenneanlæg. Der er indhentet tilbud fra tre udbydere af TV og internet: Fiber Team, YouSee og Fibia.

                            

Valget mellem at beholde den nuværende ordning eller om vi skal indgå en aftale med en af ovenstående udbydere blev sat til afstemning.

                            

Afstemning:

                            

Fiber Team: 0 stemmer

                            

Ny aftale med You See: 38 stemmer

                            

Fibia: 0 stemmer

                            

Bibeholde det eksisterende antenneanlæg: 9 stemmer

Stemte ikke: 9 stemmer

                            

Dvs. at bestyrelsen skal træffe aftale med Yousee om ombygning af antenneanlægget. 

                            

Ad. 8 Valg til afdelingsbestyrelse

                            

Ad. 8. d. Afdelingsformand: Frank Petersen blev genvalgt uden modkandidater.

                            

Ad. 8. e. Bestyrelsesmedlem: Jette Grønbech blev genvalgt uden modkandidater

                            

Ad. 8. f. Suppleanter: Britt Grønbech blev genvalgt uden modkandidat og Silvia Gimeno blev valgt

                            

                            

Ad. 9 Evt: Der var ingen punkter til eventuelt.

                            

Dirigent: Søren Jensen (AAB Afdeling 33)

                            

Referent: Birgitte Høgh (AAB Afdeling 16)