Om Afdeling 16 B ordning Flytte Husorden Faciliteter Selskabslokalet Vaskerier Tørreloft Oversigt
 
Vedligeholdelsesreglement!Generelt

Reglernes ikrafttrædelseÆndring af lejekontrakten

Beboerklagenævn

Boligens stand


Indflytningssyn

Afdelingsbestyrelsens
Indflytningsrapport

Mangelliste
Boligens vedligeholdelses-konto


Indsendelse af regninger


Udbetaling


Ingen istandsættelse ved fraflyning


MisligholdelseEkstra rengøringFørsynÆndring af fraflytningsdato

FlyttesynFraflytningsrapportenAfdelingsbestyrelsensOplysning om  istandsættelsesudgifter
FlytteopgørelseIstandsættelse ved bytning


Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

( B - ordning )


Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette

reglement eventuelle tidligere gældende reglementer.Dette reglement gælder uanset eventuelle

modstående kontraktbestemmelser, og træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse der står i lejekontrakten.


Uenighed om henholdsvis afdelingens og beboernes opfyldelse af parterne indbringes for beboerklagenævnet.


Overtagelse af boligen ved indflytning


Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand.

Boligen kan ikke påregnes at være nyistandsat.

Grundlaget for bedømmelsen af boligens stand er baseret på afdelingens vedligeholdelsesreglement.


I tilknytning til lejemålets begyndelse fortages et indflytningssyn, hvor det konstateres om boligens vedligeholdelsesstandard, er for denne type bolig.

Tilflytter indkaldes til synet.


En repræsentant for afdelingsbestyrelsen kan

deltagelse i indflytnings- deltage i synet som observatør.

synet.


Varmemesteren eller en af afdelingesbestyrelsen

udpeget vurderingsinspektør udarbejder en indflytningsrapport hvor eventuelle bemærkninger om boligens stand påføres.

Kopi af indflytningsrapporten udleveres til tilflytter ved synet, eller fremsendes tilflytter såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

Samtidig med indflytningsrapport, udleverer varmemesteren også en mangelliste til tilflytteren.


Hvis tilflytteren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler der ikke er medtaget i indflytningsrapporten, skal tilflytter notere dette i

mangellisten og aflevere denne til varmemesteren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse.

Varmemesteren kan vurdere at en eller flere af de påtalte fejl, skader og eller mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Tilflytter hæfter ikke for de påtalte fejl, skader og mangler i mangellisten ved fraflytning.


Vedligeholdelse i boperioden


I boperioden skal beboerne vedligeholde sin lejlighed og dens inventar så ofte og i det omfang at boligen ikke forringes, bortset fra almindelig slid og ælde.

Beboeren kan vedligeholde boligen indvendigt med hvidtning, maling,

tapetsering, gulvbehandling og øvrige arbejder fra vedlagte ´´Udvidet positivliste til indvendig vedligeholdelseskonto´´.

Udgifterne kan dækkes af beløb på boligens vedligeholdelseskonto.

Det mindste samlede beløb der kan hæves fra kontoen er 500 kr.

og kontoen kan ikke overtrækkes.

Til dækning af udgifterne indbetaler beboeren et månedligt beløb via huslejen til boligens vedligeholdelseskonto.

Beløbet fastsættes i afdelingens budget.

Vedligeholdelsen udføres af afdelingen på beboerens foranledning. Beboeren kan enten selv udføre arbejderne eller lade disse udføre af en momsregistreret håndværker (malermester, gulvmand m.fl.).

Før arbejdet udføres, skal det aftales med varmemesteren.

Såfremt beboeren selv vil udføre arbejdet, aftales dette med varmemesteren der kan give oplysninger om særlige forhold som beboeren skal være opmærksom på ved udførelsen, ligesom

varmemesteren ville kunne oplyse evt. rabatordninger ved materiale køb.


Senest 6 måneder efter arbejdets udførelse, skal beboeren indsende regninger på materiale køb eller faktura fra håndværker til administrationen.

Syn af udført arbejde Forinden udbetaling skal varmemesteren foretage et syn af det udførte arbejde. Såfremt arbejdet ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, kan der ikke udbetales fra boligens vedligeholdelseskonto og beboeren må selv

afholde udgiften.


Når varmemesteren har godkendt udført arbejde, udfylder han et skema med specifikation om udført arbejde, vedhæfter dokumentation på de

afholdte udgifter og afleverer det til bestyrelsen.

Hvis beløbet er mindre en en måneds husleje, modregnes dette ved næste huslejeopkrævning.

Hvis beløbet overstiger en måneds husleje, overføres beløbet til beboerens bankkonto.

I tilfælde af at en momsregisteret håndværker har udført arbejde har beboeren mulighed for at aflevere ubetalt faktura til varmemesteren.

Når arbejdet er blevet godkendt, sender varmemesteren

fakturaen til administrationen som sørger for at fakturaen betales direkte fra vedligeholdelseskontoen.


Når boligen er opsagt til fraflytning, kan beboeren ikke længere disponere over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning med undtagelse af

istandsættelsesarbejder som følge af misligholdelse.

Dog skal lejligheden være rengjort.


Fraflytter afholder alle udgifter til istandsættelse

som følge af misligholdelse.

Misligholdelse foreligger når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af fraflytter, medlemmer af dennes husstand eller andre som fraflytter har givet adgang til boligen.


Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitet mv., betragtes dette også som misligholdelse.


Når administrationen har modtaget en opsigelse, fortager varmemesteren et førsyn hvor der dels gives mundtligt vejledning omkring hele flytteproceduren og dels fortages et foreløbigt

syn, således at fraflytter har en mulighed for at udbedre eventuelle forhold, der ellers ville blive vurderet som misligholdelse ved det endelige flyttesyn.

Såfremt varmemesteren konstaterer, at der grundet misligholdelse, der skal udføres væsentlige arbejder af afdelingens håndværkere informeres fraflytter om at vedkommende skal betale husleje i en periode efter fraflytningen, medens disse arbejder udføres.


Fra- og tilflytning vil kunne ske samme dag, men i tilfælde af mange misligholdelsesarbejder må fraflytningsdatoen rykkes.

Hvis dette er tilfældet, skal varmemesteren give besked til administrationen samme dag (eller senest dagen efter).


Der indkaldes til flyttesyn med et varsel på

mindst 7 dage.


Ved synet udarbejder varmemesteren eller en af afdelingesbestyrelsen udpeget vurderingsinspektør en fraflytningsrapport, hvor det fremgår hvilke istandsættelsesarbejder der er misligholdelse og hvilke der skal betales af afdelingen på grund af slid og ælde.


Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til fraflytter ved synet eller sendes til fraflytter senest 14 dage efter såfremt vedkommende

ikke er tilstede ved synet eller ikke ville kvittere, for modtagelsen af kopien af rapporten.


En repræsentant for afdelingsbestyrelse kan

deltagelse i flyttesynet deltage i synet som observatør.


Senest 14 dage efter synsdatoen sender administrationen fraflytter skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse.


Administrationen sender den endelige flytteopgørelse til fraflytter uden unødig forsinkelse, hvilket ville sige senest 4 uger efter modtagelse

af sidste håndværkerregning.

Flytteopgørelsen indeholder en specifikation af de afholde istandsættelsesarbejder der ikke må overstige den anslåede udgift med mere end 10 %.


Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser

som ved øvrige fraflytninger.

Udvidet positivliste til indvendig vedligeholdelseskonto


Penge fra vedligeholdelseskonto benyttes til forbedringer fra nedenstående liste.

Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført.

Ingen arbejde igangsættes uden accept fra varmemesteren.

Bliver arbejdet sat i gang uden forudgående aftale med varmemesteren, kan han , hvis der vurderes at der er andre arbejder der er mere tiltrængt, afvise dækning fra vedligeholdelseskontoen af det netop arbejde.


Generelt.

- hvidtning, maling, tapetsering

- gulvbehandling (slibning, lakering)

- døre (udskiftning/maling)

- karme/paneler (udskiftning/maling)

- udskiftning af eksisterende kontakter

- låse på vinduer

Bad.

- glasvæv

- sanitet

- armatur

Køkken.

- køkkenbord

- fliser på væg

- køkkenvask, armatur (dog kun afdelingens standard)

- overfladebehandling/udskiftning af køkkenlåger/skuffefronter og /eller køkkenskabe.

- komfur (differencen fra standard).

Øvrige rum.

- nedtagning af ikke-bærende væg.

** Hvis komfuret i din lejlighed skal udskiftes, kan du vælge et andet end det der leveres som

standard ( f.eks.: du kan vælge glaskeramisk komfur med almindelige kogeplader)

Prisdifferencen mellem standard og valgte hvidvare kan du betale fra vedligeholdelseskontoen.

Dette aftales med varmemesteren.